گروه‌های آموزشی

خانه /گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا دانشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده‌است:

 

دانشکده علوم پایه

دانشکده مهندسی علوم زمین