گروه طراحی جامدات

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه طراحی جامدات

نام:  حسن جلالي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
نام:  جلال جودكي
علایق‌پژوهشی:  تحليل تجربي تنش، روش هاي توليد، روش هاي المان محدود، تنش هاي پسماند
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك، خيابان دانشگاه
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
نام:  اميرحسين ربيعي
علایق‌پژوهشی:  كنترل ارتعاشات، مكاترونيك، ارتعاشات ناشي از جريان
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك خيابان دانشگاه دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~ARbiei/
نام:  مجيد رجائي
علایق‌پژوهشی:  آناليز مودال
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
نام:  حميد رضا رضايي آشتياني
علایق‌پژوهشی:  رفتار مكانيكي و ميكروساختاري مواد مهندسي، شكل دهي مواد مهندسي، فرآيندهاي ترمومكانيكي، مهندسي بازيافت و توليد سبز، فرآيندهاي نوين توليد و جوشكاري
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
نام:  فرزاد رفيعيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~frafieian/
نام:  مظاهر سلامت طلب تجن گوكه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
نام:  محمد گهري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه طراحي جامدات
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~mghohari/