گروه حرارت و سیالات

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه حرارت و سیالات

نام:  عليرضا بزرگي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه حرارت و سيالات
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~a.bozorgi/
نام:  ابوالفضل حاجي زاده اقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه حرارت و سيالات
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~AHajizadeh/
نام:  سميه داودآبادي فراهاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه حرارت و سيالات
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~sdfarahani/
نام:  ثاراله عباسي
علایق‌پژوهشی:  توربوماشين ها (كمپرسور، توربين، پمپ، توربين باد و ...)، انرژي هاي تجديد پذير، ديناميك سيالات محاسباتي، بهبود انتقال حرارت، تعامل سازه و سيال
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك- خيابان دانشگاه - دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه حرارت و سيالات
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~s_abbasi/
نام:  ابوالفضل محمدابراهيم
علایق‌پژوهشی:  موتورهاي احتراق داخلي، كنترل آلودگي محيط زيست، فن آوري هاي پيشرفته خودرو، اندازه گيري سيالات و احتراق، روشهاي شبيه سازي پيشرفته
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  ايران-اراك- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه حرارت و سيالات
نام:  كاظم محمدزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي مكانيك
گروه:  گروه حرارت و سيالات