گروه ریاضی

نام:  داود حسن زاده للكامي
علایق‌پژوهشی:  جبر جابه جايي، هندسه جبري، برنامه نويسي و توسعه نر م افزار
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك-بلوار قدس-كوي بهار-بهار5
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه رياضي
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~DHasanzade/
نام:  عباس حيدري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه رياضي
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~A.heidari/
نام:  كريم خانكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه رياضي
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~k.khanaki/
نام:  هاجر روشن شكالگورابي
علایق‌پژوهشی:  جبر جابه جايي، گراف هاي جبري، كوهمولوژي موضعي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك-بلوار قدس-كوي بهار-بهار5
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه رياضي
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~HRoshan/