گروه فیزیک

نام:  فاطمه پاكپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك
نام:  داود قنبري
علایق‌پژوهشی:  سنتز، نانو، ديرسوز، خاصيت مغناطيسي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه علوم پايه، دانشگاه صنعتي اراك، استان مركزي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~d.ghanbari/
نام:  مجتبي گودرزي
علایق‌پژوهشی:  نانو ساختار، نظريه ميدان موثر
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~m.goodarzi/
نام:  كامبيز هدايتي
علایق‌پژوهشی:  نانو فناوري
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك-اراك-ايران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~k-hedayati/