گروه برق

نام:  مريم احساني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك . خيابان دانشگاه. دانشگاه صنعتي اراك. دانشكده برق
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه برق
نام:  معين احمدي
علایق‌پژوهشی:  پردازش سيگنال آماري، حسگري فشرده، پردازش آرايه اي، سيستم هاي راداري، يادگيري عميق
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه برق
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~m-ahmadi/
نام:  ناديا حاجي خياداني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه برق
نام:  حامد خوش نيت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه برق
نام:  محسن نجفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه برق