گروه ژئومکانیک

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه ژئومکانیک

نام:  علي خدام
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك
نام:  بهنوش خطائي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~b.khataaee/
نام:  هادي عطاپور
علایق‌پژوهشی:  ژئومكانيك مخزن، آناليز مغزه، مطالعات آزمايشگاهي، تست هاي صحرايي، ابزار بندي و رفتارنگاري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~atapur/
نام:  هادي فتاحي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك-دانشكده مهندسي علوم زمين-گروه مهندسي ژئومكانيك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~HFattahi/
نام:  ابراهيم فدائي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك
نام:  احسان محترمي
علایق‌پژوهشی:  Rock fracture mechanics
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك
نام:  وحيدرضا مهدوي داهويي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك
نام:  مصطفي يوسفي راد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه ژئومكانيك