گروه معدن

نام:  رضا احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه معدن
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~RAhamadi/
نام:  عبدالمطلب حاجتي
علایق‌پژوهشی:  كاني شناسي فرآيند، طراحي فلوشيت خردايش (سنگ شكني، آسيا، سرند)، جدايش هاي فيزيكي (ثقلي، مغناطيسي، الكتريكي)، فلوتاسيون، ليچينگ (تانك، هيپ و حوضچه اي)، عارضه يابي و بهينه سازي فرآيندهاي فرآوري مواد معدني، ارزيابي فني و اقتصادي طرحها، طراحي سد باطله و ارزيابي زيست محيطي معدني طرحها (بازيافت)، ژئومتالورژي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  استان مركزي، اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتي اراك، ساختمان زين الدين، دانشكده مهندسي علوم زمين، گروه مهندسي معدن
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه معدن
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~amhajati/
نام:  فراز سلطاني
علایق‌پژوهشی:  فرآوري مواد معدني، هيدرومتالورژي، فلوتاسيون، ترموديناميك محلول، طراحي كارخانه هاي فرآوري مواد معدني، مطالعات امكان سنجي در فرآوري مواد معدني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتي اراك، ساختمان شهيد زين الدين، دانشكده مهندسي علوم زمين.
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه معدن
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~FSoltani/
نام:  فريدون قديمي
علایق‌پژوهشی:  • قديمي،فريدون(1381) بررسي عوامل شوركننده اب رودخانه قره چاي در منطقه تفرش، دانشگاه علم و صنعت-واحداراك، • قديمي،فريدون(1382) تعيين نقش عامل زمين شناسي در توليد رسوب و فرسايش حوضه هاي ابخيز استان مركزي دانشگاه علم و صنعت-واحد اراك، • قديمي،فريدون(1383) انجام مطالعات اجرائئ آبخيز داري حوضه استهلك بخش مركزي خمين، دانشگاه علم و صنعت-واحد اراك، • قديمي،فريدون(1384) ارائه الگوي مناسب جهت تنظيم شناسنامه قنوات استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1384) بررسي وضعيت منابع آبي كارستهاي محلات –دليجان، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1385) مطالعه مكان يابي محل دفن زباله هاي شهري كميجان، شهرداري كميجان، • قديمي،فريدون(1385) مطالعه و بررسي و تهيه شناسنامه قنوات به تعداد 22 رشته، مديريت آب وخاك سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون (1385) انجام مطالعات تفضيلي اجرايي حوزه نمك كور بخش مركزي شهرستان اراك، مديريت آبخيزداري سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1385) نقش عامل زمين شناسي در فرسايش تشديد شونده حوضه هاي آبخيز استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1386) انجام مطالعات تفضيلي اجرايي حوزه شهري بخش خنداب، سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1386) انجام مطالعات تفضيلي اجرايي حوزه شهري آشتيان، مديريت آبخيزداري سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1386)انجام مطالعات تفضيلي اجرايي حوزه انانجردآشتيان، مديريت آبخيزداري سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1387) مطالعات زمين شناسي و لرزه خيزي اراضي شهر جديد امير كبير، شهر جديد امير كبير، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1386)جايگاه زمين شناسي -معدني -جغرافيايي و توريستي پلاياي ميقان اراك، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1387) تفسير مطالعات ژئوفيزيك منطقه هفتاد قله اراك وجانمايي چاههاي اكتشافي، شركت سهامي آب منطقه اي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1387)تعيين رخساره هاي رسوبي حوضه اراك به كمك داده هاي ژئو الكتريك، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1388) راهكارهاي افزايش بهره وري قنوات و ذخيره سازي آب در آنها، شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1388) پهنه بندي سازندهاي سخت استان مركزي با رويكرد پتانسيل آبي، شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1389) تعيين منشا آبگرم هاي ايران با استفاده از اطلاعات ژئو شيميايي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1391) پتانسيل سنجي امكان و نحوه آبگيري ازمنابع آب سطحي با احداث ساره هاي آبي، شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1388) تعيين مدل تبخيري پلاياي ميقان اراك، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي،فريدون(1391) پتانسيل سنجي سازندهاي غير كربناته بمنظورتامين آب، شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي، دانشگاه علم و صنعت، • قديمي، فريدون(1393)تحليل استفاده از آبگرم چشمه هاي محلات در كشاورزي با توجه به عناصر اصلي و عناصر فرعي، دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1394)شناسايي استعدادهاي مناسب سازندهاي حاوي طلا و سرب و روي در استان مركزي، دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1395)ارزيابي و تعيين شاخص كيفي چاه هاي آب شرب دشت امان آباد اراك، دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1396) تاثير فعاليت هاي معدن كاري در آلودگي هاي زيست محيطي، دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1397)ارزيابي ژئوشيميائي زيست محيطي منابع آلاينده آب و خاك در منطقه كوير ميقان اراك بمنظور تعيين ضريب تاثير فعاليتهاي زيست محيطي معدني نمك سولفات سديم شركت معدني املاح ايران (واحد اراك)، كارفرما: شركت املاح ايران، مجري: دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1397)بررسي امكان راه اندازي پايلوت تصفيه خانه پساب شركت كاغذ پارس، كارفرما كاغذ پارس، مجري، دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1397)ارزيابي پهنه آلودگي دفن زباله هاي قديمي كوكبيه شازند، كارفرما: شهرداري شازند، مجري : دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1398) بررسي هاي امتشافي زمين شناسي و منابعآبي شهر خنجين، كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان مرمزي، مجري: دانشگاه صنعتي اراك، • قديمي، فريدون(1398) بررسي روشهاي طراحي، ساخت و راه اندازي تصفيه پساب تلفيقي پيوسته نوين جهت بازيافت آب كارخانه كاغذ پارس (مقياس نيمه پايلوت)، كارفرما: گروه كاغذ پارس، مشاور: دانشگاه صنعتي اراك(معافيت مالياتي-سازمان صمت خوزستان، قديمي، فريدون(1381)مطالعات هيدروژئولوژي و هيدرولوژي مجتمع آبرساني شهراب، كارفرما، شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي، مهر 81، قديمي، فريدون(1382) مطالعه تامين آب ناحيه صنعتي شهداي راونج دليجان، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، آبان 82، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي محلات، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، تير83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي كميجان كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، تير83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي زاويه، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، تير83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي خيرآباد ، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، تير83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي ايبك آباد اراك، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، دي83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي آشتيان، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، دي 83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي فرمهين، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، دي83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي گركان آشتيان، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، آذر83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي ابراهيم آباد اراك، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي،خرداد83، قديمي، فريدون(1383) مطالعه تامين آب شهرك صنعتي شازند، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، تير83، قديمي، فريدون(1383)انجام خدمات مرحله اول پروژه تامين آب شرب شهرستان محلات از سازندهاي سخت منطقه ، كارفرما:آبفا مركزي، دي83، قديمي، فريدون(1383)مطالعات تامين آب شهرستان محلات ، كارفرما:آبفا مركزي، شهريور83، قديمي، فريدون(1383) مطالعات زمين شناسي و آب يابي مجتمع آبرساني روستاهاي آمره و طرلان از توابع كميجان، كارفرما: آبفار مركزي،مهر 83، قديمي، فريدون(1384) مطالعات ژئوالكتريك شهرك صنعتي دليجان، كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، شهريور 84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات تامين آب ناحيه صنعتي بازنه شازند، كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي،بهمن84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات ژئوالكتريك اراضي مجتمع رازگردان ارك، كارفرما :آبفار مركزي، اسفند 84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات زمين شناسي و منابع آبي براي تامين آب روستاي خارپهلو از توابع اراك، كارفرما: آبفار مركزي،مرداد84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات زمين شناسي و منابع آبي براي تامين آب روستاي آهو از توابع آشتيان، كارفرما: آبفار مركزي،مرداد84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات ژئوالكتريك منطقه اراضي مجتمع آمره كميجان و روستاي امير آباد فراهان ، كارفرما: آبفار مركزي، خرداد84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات زمين شناسي و منابع آبي براي تامين آب مجتمع سليم آباد از توابع كميجان، كارفرما: آبفار مركزي،شهريور84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات زمين شناسي و منابع آبي براي تامين آب شرب روستاي تلخاب از توابع فراهان، كارفرما: آبفار مركزي،شهريور84، قديمي، فريدون(1384) مطالعات ژئوالكتريك منطقه محلات، كارفرما: آبفا مركزي، ارديبهشت 84، قديمي، فريدون(1385) مطالعات ژئوالكتريك منطقه محلات، كارفرما:شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي،خرداد85، قديمي، فريدون (1386) مطالعات ژئوالكتريك شهرك گل و گياه منطقه كندها در خمين، كارفرما: مديريت جهاد كشاورزي خمين،خرداد86، قديمي، فريدون (1386) مطالعات ژئوالكتريك منطقه كميجان، كارفرما :مديريت جهاد كشاورزي كميجان، خرداد86، قديمي، فريدون(1377) مطالعات ژئوالكتريك منطقه سربند شهرستان تفرش، كارفرما:آبفار مركزي، شهريور87، قديمي، فريدون(1387) مطالعات ژئوالكتريك منطقه قالهر شهرستان دليجان، كارفرما: آبفار مركزي، آذر87، قديمي، فريدون (1387)مطالعات ژئوالكتريك مجتمع جوشق -مهدي آباد شهرستان دليجان، كارفرما:آبفار مركزي، آذر87، قديمي، فريدون(1387) مطالعات زمين شناسي و منابع آب مجتمع جوشق ،مهدي آباد، لاران، و ريجان شهرستان دليجان، كارفرما: آبفار مركزي،آذر87، قديمي، فريدون(1387) مطالعات ژئوالكتريك منطقه شهراب تفرش،كارفرما: آبفار مركزي، خرداد87، قديمي، فريدون(1387)مطالعات بيلان آبي منطقه شهراب شهرستان تفرش، كارفرما: آبفار مركزي،بهمن87، قديمي، فريدون(1388)مطالعه زمين شناسي و منابع آب مجتمع بزيجان شهرستان محلات ، كارفرما: شركت آبفار مركزي،فروردين 88، قديمي، فريدون(1388)مطالعه ژئوالكتريك منطقه بزيجان محلات، كارفرما:آبفار مركزي،خرداد88، قديمي، فريدون(1388) مطالعه ژئوالكتريك منطقه لار-مصرقان از شهرستان زرنديه، كارفرما:آبفار مركزي، تير88، قديمي، فريدون(1388)مطالعات ژئوالكتريك منطقه ورده شهرستان زرنديه ، كارفرما :آبفار مركزي، خرداد88، قديمي، فريدون(1388)مطالعات ژئوالكتريك منطقه چال شهرستان تفرش، كارفرما:آبفار مركزي، ارديبهشت 88، قديمي، فريدون(1388) مطالعات زمين شناسي و منابع آب مجتمع تلخاب-ارتگل-چاقر شهرستان فراهان، كارفرما:آبفار مركزي:آذر88، قديمي، فريدون(1388) مطالعات ژئوالكتريك تامين آب شهرك صنعتي دليجان، كارفرما:شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، آبان 88، قديمي، فريدون(1388) مطالعات ژئوالكتريك شهرك صنعتي خمين، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، تير88، قديمي، فريدون(1388) مطالعات ژئوالكتريك شهرك صنعتي خرقان از توابع شهرستان زرنديه ،كارفرما:شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، بهمن88، قديمي، فريدون(1388) مطالعات ژئوالكتريك تامين آب شهرك صنعتي محلات، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، شهريور88، قديمي،فريدون(1388)مطالعات ژئوالكتريك ناحيه صنعتي شهابيه از توابع شهرستان خمين، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي، آذر88، قديمي،فريدون (1388)مطالعات ژئوالكتريك براي تعيين محل حفر چاه آب شهرك صنعتي نمونه ، كارفرما : شركت شهركهاي صنعتي قم، مهر 88، قديمي، فريدون (1388)مطالعات ژئوالكتريك براي تعيين محل حفر چاه آب شهرك صنعتي محمود آباد، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي قم، آبان 88، قديمي، فريدون (1388) مطالعات ژئوالكتريك براي تعيين محل حفر چاه آب شهرك صنعتي سلفچگان، كارفرما :شركت شهركهاي صنعتي قم اسفند88، قديمي، فريدون(1388) بررسي سفره آب زيرزميني و تعيين مناسبترين محل حفر چاه، كارفرما: سايپا خمين، اسفند88، قديمي، فريدون(1388) مطالعه ژئوفيزيك طرح پخش سيلاب پرندك ، كارفرما:شركت مهندسي فنون آب هستي، دي 88، قديمي، فريدون(1388) مطالعات ژئوالكتريك اراضي 96 هكتاري شهرك صنعتي شكوهيه قم كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي قم،تير 88، قديمي، فريدون (1389) مطالعات مكان يابي سيمان خمين (فاز صفر) ، كارفرما: شركت سيمان خمين، قديمي، فريدون (1389)مطالعات زمين شناسي و منابع آب شهرستان هندودر، كارفرما: آبفا مركزي، قديمي، فريدون (1389) مطالعات ژئوالكتريك دره سار-دره دربند شهرستان محلات (فاز تكميلي) ، كارفرما: آبفار مركزي، قديمي، فريدون (1389) مطالعات ژئوالكتريك منطقه سقانليق ساوه، كارفرما :آبفار مركزي، قديمي، فريدون (1389) مطالعات ژئوالكتريك مجتمع تلخاب -چاقر-ارتگل شهرستان فرمهين، كارفرما: آبفار مركزي، ديمي، فريدون (1389) مطالعات ژئوالكتريك محدوده عليشار شهرستان زرنديه ، كارفرما : آبفار مركزي، قديمي، فريدون (1389)مطالعات ژئوالكتريك محدوده روستاي گيلي شهرستان اراك ، كارفرما:آبفار مركزي، قديمي، فريدون ( 1389) مطالعات ژئوالكتريك مجتمع راوه -كهك شهرستان دليجان، كار فرما:آبفار مركزي، قديمي، فريدون (1389) مطالعات زمين شناسي تكميلي و ژئوالكتريك مجتمع امامزاده ورچه شهرستان خمين، كارفرما: آبفار مركزي، قديمي، فريدون (1389) مطالعات ژئوالكتريك مجتمع خنجين شهرستان كميجان، كارفرما : آبفار مركزي، قديمي، فريدون(1390)مطالعات زمين شناسي و منابع آب شهرستان نراق، كارفرما :آبفا مركزي، قديمي، فريدون (1390)مطالعات ژئوالكتريك شهرستان نراق كارفرما:آبفا مركزي، قديمي، فريدون ( 1390) مطالعات زمين شناسي و منابع آب شهرستان خمين : كارفرما:آبفا مركزي، قديمي،فريدون(1390) مطالعات ژئوالكتريك براي تعيين محل حفر چاه آب شهرك صنعتي قنوات ، كارفرما شركت شهرك هاي صنعتي قم، قديمي، فريدون(1390) مطالعات زمين شناسي، هواشناسي و منابع آب حوزه آبريز شهرك صنعتي سلفچگان ، كارفرما: شركت شهركهاي صنعتي استان قم، قديمي، فريدون(1390)مطالعات ژئوالكتريك محدوده پايگاه سوم شهرستان كبودر آهنگ ، كارفرما:پايگاه سوم نوژه همدان، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك طرح آقاي ابراهيمي شهرستان دليجان ، كارفرما ابراهيمي، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعات اكتشاف منابع آبي مجتمع ديزج – ابردر شهرستان تفرش ،كارفرما ،آبفار مركزي، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعات اكتشاف منابع آبي مجتمع راوه –كهك شهرستان دليجان ،كارفرما ،آبفار مركزي، • قديمي ، فريدون (مطالعات اكتشاف منابع آبي مجتمع خنجين شهرستان كميجان ،كارفرما ،آبفار مركزي 1390)، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقاي رضايي شهرستان محلات ، كارفرما رضايي، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك محدوده پايگاه سوم شكاري كبودر آهنگ شهرستان كبودر آهنگ ، كارفرما نوژه همدان، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه زمين شناسي تكميلي و ژئوالكتريك مجتمع امامزاده ورجه شهرستان خمين، كارفرما ،آبفار مركزي، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك روستاي خوگان سفلي شهرستان خمين ،كارفرما :شوراي روستا، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك محدوده آقاي رجايي پور از روستاي خوگان سفلي شهرستان خمين ،كارفرما رجايي پور، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك روستاي مزاين شهرستان خمين ،كارفرما حسيني، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقاي شريفي شهابيه خمين ،كارفرما شريفي، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك منطقه عليشار از شهرستان زرنديه ،كارفرما آبفار مركزي، • قديمي ، فريدون (1390) مطالعه ژئوالكتريك روستاي گيلي از شهرستان اراك ،كارفرما آبفار مركزي، ديمي، فريدون (1391) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي ميرزايي روستاي مالك آباد اراك ، تير 1391، • قديمي، فريدون (1391) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقاي زكاهي روستاي فيض آباد آشتيان ، خرداد 91، • قديمي، فريدون (1391)مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقاي قدرت الله عباسي روستاي گوار اراك، تير 91، • قديمي، فريدون (1391) مطالعه ژئوالكتريك روستاي خانه ميران اراك كارفرما:آبفار مركزي، تير 91، • قديمي، فريدون (1391) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه مهندس دولتشاهي -مهر آباد اراك، شهريور91، • قديمي، فريدون (1391) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقاي غياثي پور روستاي غياث آباد اراك، • قديمي، فريدون (1391)مطالعه ژئوالكتريك كارخانه سيمان شهرستان دليجان، كارفرما :شركت سيمان عمران انارك ،مهر91، • قديمي، فريدون (1391) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقاي ارژنگيان آشتيان ، اسفند91، • قديمي، فريدون(1392) مطالعات ژئوالكتريك منطقه شرشره -گزردر شهرستان خنداب ، كارفرما : ابفار مركزي، • قديمي، فريدون(1392) مطالعات ژئوالكتريك گارگاه شن و ماسه قاسمي خنجين شهرستان كميجان، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك منطقه مرزيجران شهرستان اراك ، كارفرما آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1392) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقا زيارتي روستاي آقا زيارت شهرستان ساروق، • قديمي، فريدون (1392) مطالعه ژئوالكتريك روستاي كاروانسراي شهرستان اراك ، كارفرما، آبفار مركزي، • قديمي،فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه رحيمي و شركاء روستاي علي در شهرستان خنداب، • قديمي، فريدون (1392)مطالعات ژئوالكتريك منطقه كودزر شهرستان اراك، كارفرما ، آبفار مركزي، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك مجتمع دامداري شهرستان فرمهين روستاي تلخاب، • قديمي،فريدون (1392)مطالعات ژئوالكتريك منطقه حسين آباد بغدادي شهرستان اراك، كارفرما:آبفار مركزي، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك منطقه ارجناوند -قشلاق زيبا شهرستان خنداب ، كارفرما :آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1392) مطالعات اكتشاف منابع آبي مجتمع كودزر شهرستان اراك، كارفر ما : ابفار مركزي، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات اكتشاف منابع آبي مجتمع سيلجرد شهرستان ساوه، كارفرما: آبفار مركزي، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه حاج علي اصغر حافظي ، ضياء اباد خنجين، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه امير حسين خاني ،شهرستان خنجين، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك مرغ درناي آقاي دكتر بيگي ، شهرستان دليجان، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي سبزآبادي كميجان، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئوالكتريك منطقه سينه قان شهرستان دليجان، كارفرما:آبفار مركزي، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات ژئواكتريك منطقه سمقاور شهرستان كميجان، كارفرما: آبفار مركزي، • قديمي، فريدون (1392) مطالعات اكتشاف منابع آبي مجتمع انانجرد آشتيان، كارفرما: آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1392) مطالعات اكتشافي مجتمع ورين شهرستان محلات ، كارفرما: آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1392) مطالعات اكتشاف منابع آبي مجتمع لالكان شهرستان زرنديه ، كارفرما : آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1392) مطالعات ژئوالكتريك مجتمع آنانجرد شهرستان آشتيان ، كارفرما :آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1392) مطالعه ژئوالكتريك تلمبه خانه شركت نفت شهرستان خرم آباد، • قديمي، فريدون(1392) مطالعات ژئوالكتريك روستاي فارسيجان شهرستان اراك به نمايندگي آقاي سالاري، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي رفيعي ، شهرستان شازند، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي نقيب زاده ، كرمانشاه، • قديمي، فريدون(1393) مطالعه ژئوالكتريك مزرعه آقاي قاسمي شهرستان دليجان، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك منطقه قلعه ارجناوند شهرستان اراك، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي فيض آبادي ، شهرستان آشتيان، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك منطقه سر سختي شهرستان شازند، كارفرما: آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1393)مطالعات ژئوالكتريك منطقه شهراب تفرش(فاز تكميلي) كارفرما :آبفار مركزي، • قديمي، فريدون(1393)مطالعات ژئوالكتريك منطقه ورين محلات ، كارفرما:آبفارمركزي، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات اكتشاف منابع آبي منطقه راونج شهرستان دليجان:كارفرما : آبفار مركزي، ارديبهشت 1393، • قديمي، فريدون(1393)مطالعات ژئوالكتريك روستاي قلعه بالا از منطقه ساروق، شهرستان اراك ، 1393، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك روستاي قاطر آغاج شهرستان كميجان، 1393، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي ذبيح الله عابدي شهرستان فامنين همدان، 1393، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي رضاييان شهرستان فامنين همدان، 1393، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك روستاي نور علي بيك شهرستان ساوه(فاز اوليه و فاز تكميلي)، 1393، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك مجتمع نوازن شهرستان اراك، كارفرما:شركت ابفار مركزي،1393، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك شهرك گل و گياه شهر ميلاجرد از شهرستان كميجان ، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان كميجان، 1393، • قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك شهرك گل و گياه شهرستان خنداب، مديريت جهادكشاورزي شهرستان خنداب، 1393، قديمي، فريدون(1393) مطالعات ژئوالكتريك منطقه شيرين آباد شهرستان فرمهين ، كارفرما :شركت آبفار مركزي ، 1393، قديمي، فريدون(1394) مطالعات ژئوالكتريك منطقه سليم آباد از شهرستان فرمهين، كارفرما :شركت آبفار مركزي، ارديبهشت 1394، • قديمي، فريدون(1394) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي علي حسين خاني ، روستاي ضياء آباد شهر خنجين از شهرستان فرمهين ، خرداد 1394، • قديمي، فريدون(1394) مطالعات ژئوالكتريك باغ آقاي محمدي، شهرستان كرهرود اراك، تير 1394، • قديمي، فريدون(1394) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي نوري از عباس آباد شهرستان شازند، آبان،1394، • قديمي، فريدون(1395) مطالعات ژئوالكتريك منطقه دستجان از شهرستان اراك، ارديبهشت 1395، • قديمي، فريدون(1395) مطالعات ژئوالكتريك منطقه كلاغ نشين از شهرستان اراك،كارفرما: آبفاذ مركزي، 1395، • قديمي، فريدون(1395) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي محمدي در خمين، مرداد 1395، • قديمي، فريدون(1395) مطالعات ژئوالكتريك روستاي مزرعه خاتون شهرستان نوبران،1395 شهريور، • قديمي، فريدون(1395) مطالعات ژئوالكتريك كارخانه آلومرول نوين شهرستان اراك، شهريور 1395، قديمي، فريدون(1396) مطالعات زمين شناسي و اكتشاف منابع آبي شهرستان دليجان به منظور تامين آب، كارفرما: شركت آب و فاضلاب شهري استان مركزي، اسفند1396، • قديمي، فريدون(1397) مطالعات زمين شناسي و اكتشاف منابع آبي شهرستان مامونيه به منظور تامين آب، كارفرما: شركت آب و فاضلاب شهري استان مركزي، افروردين1397، • قديمي، فريدون(1397)مطالعات مطالعات زمين شناسي و آب يابي(هيدروژئولوژي) منطقه ويدرشهرستان زرنديه، كارفرما: شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي، مشاور: فريدون قديمي، • قديمي، فريدون (1398) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي كريمي در روستاي فرهاد آباد شهر مامونيه، كارفرما: حسين كريمي، زمستان 1398، • قديمي، فريدون(1398) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي سيد محمد حسيني و شركاء شهرستان كميجان: كارفرما محمد حسيني، پاييز 1398، قديمي، فريدون(1399) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه فرح آباد شهرستان مامونيه، حسين كريمي، • قديمي، فريدون(1399) مطالعات ژئوالكتريك مزرعه آقاي ابوالفضل سه تن و شركاء شهرستان قم: كارفرما سه تن
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه معدن
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~F.Ghadimi/
نام:  سعيد مجدي فر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه معدن
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~mojeddifar/
نام:  محسن همتي چگني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه معدن
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~hemmati/