گروه نقشه برداری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه نقشه برداری

نام:  متين شهري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه نقشه برداري
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~m.shahri/
نام:  هوشنگ عيوضي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه نقشه برداري
نام:  مير رضا غفاري رزين
علایق‌پژوهشی:  مدلسازي اتمسفر (يونوسفر و تروپوسفر)، محاسبات نرم، ژئوديناميك، پردازش سيگنال هاي سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  استان مركزي، اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتي اراك، ساختمان شهيد زين الدين، طبقه دوم
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه نقشه برداري
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~MRghafari/
نام:  محمدامين قنادي
علایق‌پژوهشی:  سنجش از دور راداري، فتوگرامتري با پهپاد، پردازش تصاوير رقومي، مدل رقومي زمين
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتي اراك، ساختمان زين الدين، دانشكده مهندسي علوم زمين
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه نقشه برداري
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~M.Ghannadi/
نام:  اميرررضا مرادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه نقشه برداري
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~a-moradi/
نام:  مهرتاش منافي فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه نقشه برداري
نام:  نويد هوشنگي
علایق‌پژوهشی:  GIS, multi agent modeling, MCDM, site selection, spatial analysis
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتي اراك، ساختمان زين الدين، دانشكده مهندسي علوم زمين
دانشکده:  دانشكده مهندسي علوم زمين
گروه:  گروه نقشه برداري