گروه قدرت

نام:  مهدي اسدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه قدرت
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~m-asasdi/
نام:  عادل زكي پور
علایق‌پژوهشی:  الكترونيك قدرت، كيفيت توان، طراحي و ساخت درايو ماشين هاي الكتريكي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه قدرت
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~A.Zakipour/
نام:  ابوالفضل سلامي
علایق‌پژوهشی:  بهره برداري از سيستمهاي قدرت، مدلسازي سيستمهاي قدرت، بازار برق، ديناميك سيستمهاي قدرت، شبكه هاي هوشمند، بهينه سازي در سيستم هاي قدرت
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  استان مركزي- اراك- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتي اراك- كدپستي 3818146763
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه قدرت
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~a-salami/
نام:  حسين شاطري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه قدرت
نام:  اسعد شمشادي
علایق‌پژوهشی:  طراحي و ساخت تجهيزات فشار قوي و مدارات تست- طراحي بهينه بريكرهاي فشارقوي ولتاژ بالا و مدلسازي پلاسماي آرك- طراحي سيستمهاي ارتينگ پستها - طراحي بهينه پستهاي فشارقوي- كرونا- رله و حفاظت- ترانسهاي قدرت، تستها و اشكالات عايقي بويژه در روغن و بوشينگ- عايقهاي الكتريكي با تراوايي بالا- صاعقه و مطالعات صاعقه خيزي- بهينه سازيهاي چند متغيره
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه قدرت
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~Ashemshadi/
نام:  ابوذر صميمي
علایق‌پژوهشی:  شبكه هاي هوشمند و ريز شبكه ها، بهره برداري و بهينه سازي سيستمهاي قدرت، بازارهاي برق و سيستمهاي تجديد ساختار، منابع توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  اراك- خ دانشگاه- دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه قدرت
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~a-samimi/