گروه کنترل و ابزار دقیق

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه کنترل و ابزار دقیق

نام:  محمد پيچان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه كنترل و ابزار دقيق
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~m_pichan/
نام:  فربد ستوده
علایق‌پژوهشی:  سيستمهاي غير خطي، آناليز آشوب، سيستم هاي هوشمند، شبكه عصبي، كنترل فازي، مدارات مايكروويو، فيلترهاي مايكروويو، الكترونيك
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه كنترل و ابزار دقيق
صفحه شخصی:  http://localhost:8787/~FSetoudeh/
نام:  محمدعلي قديري مدرس
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه كنترل و ابزار دقيق
نام:  محمد كريم الديني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه كنترل و ابزار دقيق
نام:  محمد محمديان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه كنترل و ابزار دقيق
نام:  كاوه هوشمندي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه صنعتي اراك
دانشکده:  دانشكده مهندسي برق
گروه:  گروه كنترل و ابزار دقيق