آیین‌نامه‌های پژوهشی

خانه /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

انتشارات

 عنواندریافت فایل
1 فرم انتشارات  
2 آئین نامه انتشارات  

اعتبار پژوهشی (گرنت)

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)  
2 آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری  
3 شیوه نامه اجرایی گرنت فناوری (طرح جوانه)  
4 نمونه براورد هزینه طرح جوانه  

طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه طرح پژوهشی  
2 پرسشنامه طرح پژوهشی کاربردی  
3 پرسشنامه طرح پژوهشی گرنت