مشخصات پژوهش

خانه /طراحی و ساخت یک STATCOM بر ...
عنوان طراحی و ساخت یک STATCOM بر مبنای سیستم کنترلی GPI
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها جبران سازی توان راکتیو، جبران ساز سنکرون استاتیکی، تیوری توان راکتیو لحظه ای و کنترل کننده PI تعمیم یافته (GPI)
چکیده در این مقاله یک کنترل کننده PI تعمیم یافته یا GPI برای جبران سازهای سنکرون استاتیکی (STATCOM) بر مبنای تیوری توان راکتیو لحظه ای ارایه شده است. برای این منظور ابتدا مقادیر جریان های مرجع محاسبه شده و سپس با استفاده از این جریان ها و کنترل کننده GPI، سیگنال های فرمان مناسب تولید می شود. طراحی پارامترهای کنترل کننده GPI با توجه به تابع تبدیل سیستم و بر مبنای حاشیه پایداری در حوزه فرکانس صورت گرفته است و نحوه انتخاب مناسب ضرایب کنترل کننده GPI برای مقاوم بودن در برابر تغییرات بهره حالت ماندگار و تاخیر سنسورهای جریان ارایه شده است. در بخش دیگری از این مقاله یک نمونه STATCOM طراحی و با استفاده از روش مذکور شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی ها، نحوه تزریق توان راکتیو جهت جبران سازی برای سه حالت بار پس فاز، پیش فاز و همچنین تغییرات پل های بار بررسی شده است و قابلیت کنترلکننده پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درنهایت با استفاده از طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی با توان نامی 10KVA، نتایج به دست آمده با نتایج شبیه سازی مورد مقایسه قرار گرفته است.
پژوهشگران علی صالحی (نفر اول)، حسن فشکی فراهانی (نفر دوم)، مهدی اسدی (نفر سوم)