مشخصات پژوهش

خانه /فرآیند پردازش چند سطحی مدهای ...
عنوان فرآیند پردازش چند سطحی مدهای مؤثر برای آشکارسازی و تخمین بلادرنگ پارامترهای نوسانات با تاکید بر نوسانات فرکانس پایین سیستم های قدرت و هارمونیک ها
نوع پژوهش ابداع
کلیدواژه‌ها 'پردازش چند سطحی'
چکیده "این اختراع مبتنی بر یک الگوریتم صنعتی قابل اجرا بر روی پردازنده های صنعتی است که علاوه بر ارائه یک روش چندسطحی برای تخمین پارامترهای مدهای نوسانی، مکانیسمی را نیز برای شروع و توقف آشکارسازی نوسانات پیشنهاد می دهد. این فرآیند آشکارسازی می تواند بصورت بلادرنگ در پایش وضعیت پایداری سیگنال کوچک سیستم های قدرت و نظایر آن و برای اتخاذ تصمیمات به موقع در امر بهره برداری و دیسپاچینگ بکار گرفته شود. سطح اول پردازشی در روش پیشنهادی برآوردی اولیه از محل مدهای غالب است و سطوح بعدی پردازشی با رویکردی ابتکاری بر مبنای تئوری فیلترهای گوسین یا توابع کِرنِل دقت تخمین پارامترها و قدرت تفکیک زمانی در تخمین دامنه و ضریب میرایی را افزایش می دهد. برای این منظور از حداقل طول قاب داده بر مبنای خصوصیات مدهای مجاور استفاده می شود. بنابراین می توان به یک قدرت تفکیک زمانی حداکثری دست یافت. تخمین پارامترهای نوسانات فرکانس پایین در این روش می تواند در جهت سادگی بستر انتقال، ذخیره و پردازش اطلاعات به صورت غیرمتمرکز در سطح واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) پیاده سازی شود. علاوه بر این، بخشی از الگوریتم ارائه شده در این اختراع قابل استفاده برای آشکارسازی مدهای نوسانی در محدوده های فرکانسی بالاتر در کاربردهای گوناگون و همچنین استخراج مؤلفه های هارمونیکی است."
پژوهشگران محمد کریم الدینی (نفر اول)، محمد زارعی (نفر دوم)، محسن نجفی (نفر سوم)، ابوالفضل سلامی (نفر چهارم)