مشخصات پژوهش

خانه /شبیهسازی تلاطم در یک مخزن خاص ...
عنوان شبیهسازی تلاطم در یک مخزن خاص مجهز به بافلهای چند ردیفه
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها مخزن بافل تعامل جریان و سازه تلاطم حجم محدود.
چکیده موضوع مسئله شبیه سازی تلاطم درون یک مخزن با نقشه ارائه شده در ضمیمه مجهز به سه ردیف بافل است. مخزن در شرایط اولیه و در حالت تعادل تا 52 % خود حاوی اسید سولفوریک است. فرض بر این است که مخزن با شتاب ثابت 4 / 7 متر بر مجذور ثانیه به یک سمت حرکت داده می شود. این شرایط در واقع مشابه ترمز کردن خودرو حامل تانکر است. مشخصات هندسی مسئله اعم از شکل هندسی بافل ها، محل چیدمان و ابعاد هندسی مخزن، و شتاب توسط کارفرما تعیین شده است. همچنین خواص سیال با شرایط زیر به تائید کارفرما رسیده است. در این پژوهش با استفاده از شبیهسازیهای تعامل جریان سازهای تاریخچه زمانی نیروهای وارد - بر بافلها محاسبه شده است.
پژوهشگران امیرحسین ربیعی (نفر اول)