مشخصات پژوهش

خانه /شبیه سازی اندرکنش سازه- سیال ...
عنوان شبیه سازی اندرکنش سازه- سیال و ارتعاش ناشی از جدایش گردابه در استوانه های دایروی و بریده شده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارتعاشی ناشی از گردابه، اندرکنش سازه-سیال-استوانه دایروی و بریده شده، ناحیه قفل شوندگی
چکیده در مطالعه حاضر ارتعاشات ناشی از گردابه در اندرکنش سازه- سیال استوانه های دایروی و بریده شده مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور جریان آرام حول یک استوانه (دایروی و بریده شده) دو درجه آزادی که می تواند آزادانه در جهات جریان اصلی و عمود بر آن حرکت کند، در نظر گرفته شده است. به منظورحل کردن معادلات پیوستگی و مومنتوم برای جریان تراکم ناپذیر، غیر دائم و دوبعـدی، روش عـددی حجـم محدود براساس الگوریتم سیمپل به کار برده شده است. به منظور اعتبار سنجی روش عددی به کار گرفته شده در بررسی اندرکنش سازه- سیال، نتایج بدست آمده برای نوسانات عرضی استوانه دایروی و بریده شده در اعداد رینولدز مختلف با نتایج سایر مطالعات مورد مقایسه قرار گرفت و انطباق بسیار خوبی مشاهد گردید. همچنین اثر زاویه بریده شده پشت استوانه بر کاهش ارتعاشات ناشی از جدایش گردابه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با افزایش عدد رینولدز جریان از 80 تا 85 ، ارتعاش استوانه های بریده شده وارد ناحیه تطبیق شده و پرش شدیدی در جابجایی عرضی آنها دیده می شود. تفاوت مهم در دامنه جابجایی استوانه های بریده شده با استوانه دایروی در نیمه سمت راست ناحیه تطبیق است. با افزایش زاویه بریدگی، استوانه ها زودتر ناحیه تطبیق را ترک می کنند و به عبارتی عرض ناحیه قفل شوندگی کاهش می یابد.
پژوهشگران مصطفی اسماعیلی (نفر اول)، امیرحسین ربیعی (نفر دوم)، پیمان بایندر (نفر سوم)