مشخصات پژوهش

خانه /مدلسازی آماری، بهینه سازی و ...
عنوان مدلسازی آماری، بهینه سازی و تحلیل حساسیت سوبل پارامترهای مؤثر بر رفتار نیروی عمودی در فرآیند میکروسوراخکاری کامپوزیت چندلایه شیشه/اپوکسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها میکرو سوراخکاری؛ روش رویه پاسخ؛ تحلیل حساسیت سوبل؛ چندلایه های کامپوزیتی؛ بهینه سازی.
چکیده در تحقیق حاضر، چندلایه کامپوزیتی با الیاف شیشه نوع E از نوع بافته شده ساده به همراه رزین اپوکسی به عنوان زمینه با لایه چینی [0]12 به روش لایه چینی دستی ساخته شده است. سپس با در نظر گرفتن مهمترین پارامترهای ورودی فرآیند میکروسوراخکاری شامل سرعت دورانی ابزار، نرخ پیشروی و قطر ابزار، مدلسازی ریاضی آماری به منظور بررسی دقیق رفتار پاسخ نیروی محوری بر حسب متغیرهای یاد شده صورت گرفته است. بدین منظور ضمن استفاده از روش طراحی آزمایش ها به روش عاملی کامل و رویه پاسخ و انجام 54 آزمایش و لحاظ نمودن تکرار آزمایش ها به منظور بالا بردن دقت مدل سازی، یک معادله رگرسیون خطی مرتبه دوم استخراج شده است. همچنین با بهره گیری از روش تحلیل حساسیت سوبل به بررسی تأثیر کمی دقیق میزان حساسیت رفتار نیرو بر حسب پارامترهای ورودی پرداخته شده است. علاوه بر این، با استفاده از الگوریتم درینگر بهینه سازی لازم به منظور دستیابی به کمترین مقدار نیرو در فرآیند میکروماشینکاری چندلایه های کامپوزیتی صورت گرفته است. نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که کمترین مقدار نیروی محوری در فرآیند میکروسوراخکاری چندلایه های کامپوزیتی در کمترین نرخ پیشروی، حداکثر سرعت دورانیا ابزار و مقدار قطرهای کوچک تر حاصل می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت سوبل نشان می دهد که به ترتیب قطر (8/57 درصد)، سرعت دورانی (4/24 درصد) و سرعت پیشروی (8/17 درصد) در فرآیند میکروماشینکاری تأثیرگذار بوده است. همچنین کمترین میزان نیروی عمودی ایجاد شده در سرعت دورانی 2515 دور بر دقیقه، سرعت پیشروی 10 میلیمتر بر دقیقه و قطر ابزار 5/0 میلیمتر بدست آمده است.
پژوهشگران مظاهر سلامت طلب تجن گوکه (نفر اول)، وحید طهماسبی (نفر دوم)، مهدی صفری (نفر سوم)، رضا غلامی (نفر چهارم)، رضا قاسمی (نفر پنجم)