مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تأثیر متغیرهای طراحی یک ...
عنوان بررسی تأثیر متغیرهای طراحی یک ژنراتور ترموالکتریک بر مصرف سوخت و توان خروجی یک خودرو نمونه
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها ژنراتور ترموالکتریک، بازیابی گرمای تلف شده، مصرف سوخت، فشار پشتی
چکیده درصد قابل توجهی از ارزش حرارتی سوخت در قالب گازهای داغ خروجی از اگزوز خودرو تلف می شود . در تحولات اخیر، مواد ترموالکتریک با کارایی بالا، سادگی و استحکام مناسب توسعه یافتند و تمایل به استفاده از این فناوری برای تبدیل مستقیم گرمای تلف شده به برق افزایش یافته است. ژنراتورهای حرارتی خودرو یکی از کاربردهای این فناوری می باشد . در مقاله حاضر ، یک مدل ژنراتور ترموالکتریک خودرو ابتدا با داده ها و نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه تغییراتی در پارامترهایی که بر اقتصاد سوخت و قدرت خروجی ژنراتور ترموالکتریک خودرو اثر می گذارند، اعمال گردید. نتایج نشان داد، طرحی که حداکثر توان خروجی را تولید می کند با طرحی که بیشترین صرفه جویی در مصرف سوخت را دارد ، متفاوت است و فشار پشتی بیشترین عامل در مصرف سوخت شناسایی شد. نهایتا مدلی بدست آمد که در حالت سکون خودرو توانست مصرف سوخت کلی را 0.3 کاهش دهد.
پژوهشگران ابوالفضل محمدابراهیم (نفر اول)، مختار اسکندری (نفر دوم)