مشخصات پژوهش

خانه /بررسی و تحلیل اثر اصلاح پوسته ...
عنوان بررسی و تحلیل اثر اصلاح پوسته بر عملکرد کمپرسور محوری
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها کمپرسور محوری
چکیده کمپرسورها دستگاه های تولید فشار جهت استفاده در سیستم های متنوع صنعتی برای تامین فشار مورد نیاز در کاربردهای مختلف میباشد. هر یک از این دستگاه ها برای کاربرد مورد نیاز خود طراحی و بهکار گرفته میشود. استفاده ی کمپرسور در خارج از محدوده ی طراحی باعث کاهش بازده و عدم داشتن کارکرد میباشد. اما در بسیاری از مواقع نیاز است که کمپرسور خارج از نقطه طراحی خود کار کند. این موضوع باعث شده که بسیاری از تحقیقات در رابطه با این موضوع صورت گیرد. یکی از روش های بهبود عملکرد کمپرسور روش اصلاع پوسته محوری میباشد. در این تحقیق به این روش پرداخته شده است و یک نوع شیار به عنوان روش اصلاح پوسته مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی میدان جریان در حالت های مختلف شیار محوری به یک حالت مناسب و متشکل از دو ردیف شیار دست یافته شد که عملکرد کمپرسور را بسیار بهبود داد. از طرفی در این تحقیق به یک پارامتر بسیار موثر پی برده شد که به دلیل پیچیده بودن رفتار و تاثیر آن در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفت. این پارامتر زاویه ی شیارها نسبت به خط عمود بر پوسته ی کمپرسور است. در این تحقیق پارامترهای طول شیار و عمق آن با استفاده از نرم افزار CFXتحلیل و بررسی شده است. نتیجه ی تحقیق دید خوبی نسبت به تاثیر تغییرات این پارامترها بر عملکرد کمپرسور میدهد. نهایتا در نتایج بدست آمده موثر ترین پارامتر در عملکرد کمپرسور عمق شیارها بوده زیرا تغییرات آن تغییرات بالایی در عملکرد ایجاد میکرده از طرفی طول شیار بالادست در اندازه های پایین نه تنها تاثیر مثبتی بر بهبود عملکرد نداشته بلکه باعث ایجاد عملکرد منفی نسبت به حالت پایه بوده. تقریبا بی تاثیرترین پارامتر شیار پایین دست بوده که تقریبا در تمام حالت هایی که بررسی شد عملکرد کمپرسور را دچار تغییرات بالایی نکرده است. در نهایت برای هر یک از پارامترها بهترین حالت انتخاب شد. نتایج این تحقیق میتواند مقدمه ای بسیار خوب برای شروع تحقیقات دیگر باشد که در بخش نتیجه گیری این تحقیق پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است
پژوهشگران امید مسعودی (دانشجو)، ثاراله عباسی (استاد راهنما)، ابوالفضل محمدابراهیم (استاد مشاور)