مشخصات پژوهش

خانه /پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت ...
عنوان پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1399/12/26 8:59:26 ق.ظ
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها ماشین کاری تخلیه الکتریکی، کامپوزیت ماتریسی فلزی آلومینیوم، بهینه سازی پارامترهای ورودی
چکیده ماتریس های کامپوزیتی فلز آلومینیوم دارای مدول الاستیک ، چقرمگی و شکل پذیری بالاتری نسبت به فلز پایه هستند. در این مقاله فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر روی کامپوز ی ت ماتر یسی فلز 1 آلومینیوم Al 6061 که با 8% ذرات کاربید سیلیسیوم ) SiC ( تقو یت شده است و در کارگاه خانگی و با فرایند ر یخته گری ساخته شده است،مورد بررسی قرار گرفته است.ماشین کاری تخلیه الکتریکی ) EDM ( یکی از پرکاربردترین روشهای ماشین کاری غیر سنتی است که در سالهای اخیر، مطالعات و پژوهشهای بسیاری پیرامون آن انجام میشود.کامپوزیت ماتریسی فلز ساخته شده، توسط ماشین تخلی ه الکتری کی ZNC براده برداری می شود. در این آزمایش از روش سطح پاسخ ) RSM ( برای مدل سازی ری اضی و بهینه سازی پارامترهای فرایند مانند جر یان ، زمان روشنی پالس و دیوتی سایکل ) duty cycle ( استفاده شده است. از روش باکس بنکهن (BBD) برای ا یجاد طرح آزمای ش استفاده شده و مدل ر یاضی بین پارامترهای ورودی انتخاب شده و پاسخ های نرخ براده برداری ) MRR ، ) نرخ سا یش الکترود ) EWR ( و زبری سطح قطعه ساخته شده ) SR ( مورد بررسی قرار میگیرد. تجز یه و تحلیل واری انس ) ANOVA ( و نمودار پارتو ( Pareto ( برای ی افتن اهمیت پارامترها ی موثر در فرآیند به کار گرفته شده است. معادلات رگ رسیون بر اساس مدل اصلاح شده و پس از حذف پارامترهای غیر موثر بدست آمده است
پژوهشگران وحید طهماسبی (نفر اول)، امین صفرآبادی (نفر دوم)