مشخصات پژوهش

خانه /کنترل مستقیم توانهایاکتیو و ...
عنوان کنترل مستقیم توانهایاکتیو و راکتیو در نیروگاههای بادی مجهز به DFIG با استفاده ازکنترل مد لغزشی مقاوم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ژنراتور القایی دو سو تغذیه، کنترل مد لغزشی، کنترل مستقیم توان، نیروگاه بادی
چکیده در این مقاله دو هدف مهم دنبال میگردد. در ابتدا، یک مدل فضای حالت جدید با در نظر گرفتن عدمقطعیت در معاادت حالات بارای DFIG ارائه میگردد. سپس، یک روش کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو در نیروگاههای بادی مجهز به DFIG به کار گرفته میشود. اساتراتژی کنترل مستقیم توان، یک روش کنترلی مد لغزشی غیرخطی را برای محاسبه مستقیم ولتاژ کنترلی مورد نیاز روتور جهت از بین بردن خطاهای لحظه ای توانهای اکتیو و راکتیو به کار میگیرد. بنابراین هیچ حلقه کنترل جریان اضافی مورد نیاز نیست، که این امر باعث تسهیل طراحی و افزایش عملکرد گذرای سیستم میشود. فرکانس کلیدزنی ثابت مبدل با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضایی به دست می آید، که طراحی مبدل قدرت و فیلتر هارمونیک AC را ساده مینماید. قانون کنترل در سیستم کنترل مد لغزشی به نحوی تعیین میشود که علاوه بر ردیابی توانهای اکتیو و راکتیو، سیستم کنترل نسبت به عدم قطعیت در مدل DFIG مقاوم میگردد. در نهایت، نتایج شبیه سازی برای یک سیستم DFIG متصل به شبکه با توان نامی 2 مگاوات ارائه می شود، که نتایج شبیه سازی اثرپذیری روش کنترلی پیشنهادی را نشان میدهد.
پژوهشگران احسان رنجبر (نفر اول)، محمد کریم الدینی (نفر دوم)، مهدی اسدی (نفر سوم)