ابوالفضل محمدابراهیم

خانه /ابوالفضل محمدابراهیم
ابوالفضل محمدابراهيم
نام و نام خانوادگی ابوالفضل محمدابراهیم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه حرارت و سیالات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 متین رحمانی ابوالفضل حاجی زاده اقدم ابوالفضل محمدابراهیم 1399/11/26
2 مختار اسکندری ابوالفضل محمدابراهیم ابوالفضل حاجی زاده اقدم 1399/11/21
3 مصطفی اسکندری ابوالفضل محمدابراهیم ثاراله عباسی 1399/11/20
4 امید مسعودی ثاراله عباسی ابوالفضل محمدابراهیم 1399/11/20
5 محمدرضا برزن ابوالفضل محمدابراهیم ثاراله عباسی 1399/06/26
6 احمد مومن نیا ابوالفضل محمدابراهیم --- 1398/06/24