ابوالفضل محمدابراهیم

خانه /ابوالفضل محمدابراهیم
ابوالفضل محمدابراهيم
نام و نام خانوادگی ابوالفضل محمدابراهیم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه حرارت و سیالات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین همایش ملی موتورهای درونسوز - ایران، تهران - 29 و 30 بهمن 1399
2 یازدهمین همایش بینالمللی موتورهای درونسوز و نفت - ایران، تهران - 01 اسفند 1398
3 یازدهمین همایش بینالمللی موتورهای درونسوز و نفت - ایران، تهران - 01 اسفند 1398