فرید محمدی

خانه /فرید محمدی
نام و نام خانوادگی فرید محمدی
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS 47 (2019) 1812-1836