محمد فرهادی کنگرلو

خانه /محمد فرهادی کنگرلو
نام و نام خانوادگی محمد فرهادی کنگرلو
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه ارومیه
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS 47 (2019) 1812-1836