امیر خرسندی

خانه /امیر خرسندی
نام و نام خانوادگی امیر خرسندی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS 47 (2019) 1812-1836