احمد مومن نیا

خانه /احمد مومن نیا
نام و نام خانوادگی احمد مومن نیا
شغل دانشجوی دانشگاه صنعتی اراک / دانشگاه صنعتی اراک
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
تحقیقات موتور 57 (1398) 41-49