حامد یاقوتی

خانه /حامد یاقوتی
نام و نام خانوادگی حامد یاقوتی
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اراک / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارام
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک