محسن نجفی

خانه /محسن نجفی
نام و نام خانوادگی محسن نجفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی برق / گروه برق
تحصیلات برق-مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 29 (2019) 1950179-...