محمد کریم الدینی

خانه /محمد کریم الدینی
نام و نام خانوادگی محمد کریم الدینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی برق / گروه کنترل و ابزار دقیق
تحصیلات برق-کنترل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ایرا وندل بیتز علی کریم الدینی --- 1399/07/20