مهدی اسدی

خانه /مهدی اسدی
نام و نام خانوادگی مهدی اسدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی برق / گروه قدرت
تحصیلات دکترای تخصصی / برق-قدرت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Transactions on Electrical Energy Systems 1 (2021) 1-18
2
IET Power Electronics 15 (2020) 1-11
3
IET Power Electronics 13 (2020) 4665-4676
4
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 98 (2020) 1-9
5
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 1 (2020) 1-8
6
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 29 (2020) 1-18
7
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 1 (2020) 11
8
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 7 (2019) 321-328
9 مجله مهندسی برق تبریز 47(4) (1396) 1-13
10 مجله مهندسی برق تبریز 47 (1) (1396) 155-169
11
energy equipment and systems 5 (2) (2017) 115-129