سید حسین الهی

خانه /سید حسین الهی
نام و نام خانوادگی سید حسین الهی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه ساخت و تولید
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد و متالورژی
وبسایت
پست الکترونیک