ابوالفضل حاجی زاده اقدم

خانه /ابوالفضل حاجی زاده اقدم
نام و نام خانوادگی ابوالفضل حاجی زاده اقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه حرارت و سیالات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
RENEWABLE ENERGY 164 (2020) 1267-1283
2
Journal of Solar Energy Research 5 (2020) 548-559
3 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 1 (1399) 1
4 نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران 21-4 (1399) 197-219
5 مدلسازی در مهندسی 61 (1399) 1-13
6 رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران 1 (1399) 27-32
7
Journal of Solar Energy Research 5 (2020) 9
8
Journal of Solar Energy Research 5 (2020) 351-361
9
Journal of Solar Energy Research 4 (2019) 221-227