سمیه داودآبادی فراهانی

خانه /سمیه داودآبادی فراهانی
نام و نام خانوادگی سمیه داودآبادی فراهانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه حرارت و سیالات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مکانیک سازه ها و شاره ها 4 (1399) 373-386
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW head-of-print (2021) head-of-print
3
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 1 (2021) 1-14
4
Journal of Solar Energy Research 6 (2020) 625-633
5
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 119 (2020) 104977-...
6
Journal of Solar Energy Research 5 (2020) 603-616
7
International Journal of Engineering 33 (2020) 2057-2064
8
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 117 (2020) 104736-...
9
Journal of Solar Energy Research 5 (2020) 498-505
10
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 116 (2020) 104680-...
11
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 14 (2020) 790-804
12 مکانیک سازه ها و شاره ها 10 (1399) 237-252
13
Journal of Solar Energy Research 5 (2020) 9
14
Journal of Solar Energy Research 5 (2020) 11
15
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 110 (2020) 104417-...
16
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 14 (2020) 271-283
17
مهندسی مکانیک شریف 0 (1398) 0-0
18
مهندسی مکانیک شریف 0 (1398) 0-0
19
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER 108 (2019) 104271-...
20
Journal of Theoretical and Applied Mechanics 57 (2019) 1081-1093
21 مهندسی مکانیک امیرکبیر 51 (1398) 10