امیرحسین ربیعی

خانه /امیرحسین ربیعی
اميرحسين ربيعي
نام و نام خانوادگی امیرحسین ربیعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه طراحی جامدات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید - ایران، تهران - 27 و 28 آذر 1398
2 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید - ایران، تهران - 27 و 28 آذر 1398