امیرحسین ربیعی

خانه /امیرحسین ربیعی
اميرحسين ربيعي
نام و نام خانوادگی امیرحسین ربیعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه طراحی جامدات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ترجمه امیرحسین ربیعی 1398