حمید رضا رضایی آشتیانی

خانه /حمید رضا رضایی آشتیانی
حميد رضا رضايي آشتياني
نام و نام خانوادگی حمید رضا رضایی آشتیانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه طراحی جامدات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL 27 (2021) 79-86
2
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 31 (2021) 345-357
3
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 97 (2021) 105725-...
4
Materials Today Communications 25 (2020) 101528-...
5
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 30 (2020) 2927-2940
6
Iranian Journal of Materials Forming 7 (2020) 56-69
7
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 29 (2020) 6790-6801
8 مهندسی مکانیک مدرس 20 (1399) 2343-2354
9
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 73 (2020) 2851-2859
10 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 47 (1399) 79-86
11 مهندسی ساخت و تولید ایران 4-6 (1398) 7-13