ابوالفضل محمدابراهیم

خانه /ابوالفضل محمدابراهیم
ابوالفضل محمدابراهيم
نام و نام خانوادگی ابوالفضل محمدابراهیم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه حرارت و سیالات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک