وحید طهماسبی

خانه /وحید طهماسبی
نام و نام خانوادگی وحید طهماسبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک / دانشکده مهندسی مکانیک / گروه ساخت و تولید
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مکانیک سازه ها و شاره ها 10 (1399) 225-240
2
International Journal of Engineering 34 (2021) 9
3
International Journal of Engineering 34 (2021) 528-535
4 Modares Mechanical Engineering 20 (2020) 11
5
Journal of Mechanics in Medicine and Biology 20 (2020) 1950078-...
6 Modares Mechanical Engineering 20 (4) (2020) 11
7
Journal of Stress Analysis 4 (2) (2020) 10
8 مهندسی مکانیک امیرکبیر 1 (1398) 1-23
9
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 234 (2020) 28-38
10
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 73 (2019) 831-841