04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر لاملا بر راندمان تهنشینی جامدات معلق در پایلوت تصفیه پساب کارخانه کاغذپارس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لاملا، راندمان، ته نشینی، تصفیه پساب
پژوهشگران موسی درویشی (نفر اول) ، ثاراله عباسی (نفر دوم) ، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (نفر سوم) ، فریدون قدیمی (نفر چهارم) ، عبدالمطلب حاجتی (نفر پنجم)

چکیده

یکی از متداول ترین روشهای حذف جامدات معلق درتصفیهخانهها ایجاد حوضچههای تهنشینی است. به منظور دستیابی به راندمان بیشتر در این حوضچهها از چندین صفحه مورب و موازی به نام لاملا استفاده میشود، این صفحات باعث افزایش سطح تماس ذرات جامدمعلق با سطح حوضچهها میشوندکه علاوه بر افزایش راندمان تهنشینی باعث کاهش هزینههای ساخت حوضچه میشود. استفاده از لاملا در جاههایی که فضای محدود برای ساخت حوضچه داریم توصیه میشود. در این تحقیق که در کارخانه کاغذ سازی پارس که مواد اولیه آن از تفاله نیشکر )باگاس( است صورت گرفته است از چندین لاملا که با زاویه 60 درجه که در یک پایلوت قرار میگیرند استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که استفاده از این صفحات در پایلوت ساخته شده باعث کاهش زمان ماند، و با تغیییرجریان سیال و آرام کردن جریان پساب، باعث افزایش بازدهی این حوضچهها، کاهش بیش از 90 درصدی TSS و کاهش رنگ به حدود نصف میشوند.