04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جریان پارامترهای جریان سیال جهت کنترل آلودگی پسآب شرکت کاغذسازی پارس
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کنترل آلودگی پسآب
پژوهشگران موسی درویشی (دانشجو) ، ثاراله عباسی (استاد راهنما) ، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (استاد راهنما)

چکیده

صنایع کاغذسازی یکی از مهمترین صنایع زیربنایی کشور و در عین حال از بزرگترین منابع آلودگی درجهان میباشد که در صورت عدم تصفیه مشکلات زیادی را به وجود میآورد، استفاده از روشهای تلفیقی تصفیه بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی از مهمترین راههای کنترل آلودگی این صنایع به شمار میرود. در این پژوهش به بازده حذف ذرات در حضور و عدم حضور صفحات بافل پرداخته شدهاست و نتایج با یکدیگر و مقایسه شدهاند. در پژوهش حاضر با بهکارگیری، نرمافزار فلوئنت و با استفاده از مدل فاز گسسته ) DPM (، به تحلیل میدان جریان حاوی ذره داخل تانک تهنشینی پرداخته شده است. مدل توربولانسی RNG k-𝜀 به منظور تحلیل جریان مغشوش داخل تانک تهنشینی، در نظر گرفتهشده است. در راستای بهبود تصفیه پسآب کارخانه کاغذ پارس اثر پارامترهای جریان به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفتهشده، تحلیل پارامترهای تاثیرگذار بر تانک تهنشینی مجهز به بافل نشان میدهد استفاده از بافل باعث ایجاد تغییرات در میدان جریان داخل تانک تهنشینی میشود. این تغییرات که شامل کاهش سرعت جریان در راستای Z، کاهش حجم ناحیه چرخش و کاهش میزان انرژی توربولانسی میدان جریان است، باعث بهبود عملکرد تانک تهنشینی به میزان حدود 9 درصد میشود.