04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر متغیرهای طراحی یک ژنراتور ترموالکتریک بر مصرف سوخت و توان خروجی یک خودرو نمونه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ژنراتور ترموالکتریک، بازیابی گرمای تلفشده، مصرف سوخت، فشار پشتی
پژوهشگران مختار اسکندری (دانشجو) ، ابوالفضل محمدابراهیم (استاد راهنما) ، نیما همتا (استاد راهنما) ، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (استاد مشاور)

چکیده

درصد قابل توجهی از ارزش حرارتی سوخت در قالب گازهای داغ خروجی از اگزوز خودرو تلف میشود. در تحولات اخیر، مواد ترموالکتریک با کارایی بالا، سادگی و استحکام مناسب توسعه یافتهاند و تمایل به استفاده از این فناوری برای تبدیل مستقیم گرمای تلف شده به برق افزایش یافتهاست. ژنراتورهای حرارتی خودرو یکی از کاربردهای این فناوری میباشد. در پژوهش حاضر، یک مدل ژنراتور ترموالکتریک ابتدا با دادهها و نتایج تجربی تأیید شد و سپس تغییراتی در پارامترهایی که بر صرفهجویی سوخت و قدرت خروجی ژنراتورترموالکتریک اثر میگذارند، اعمال شد. در این پروژه از یک مدل پایه استفاده شد و پارامترهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که هرکدام اثرات متفاوتی را روی مصرف سوخت و توان تولید شده داشتند و نهایتا مدلی بدست آمد که توانست مصرف سوخت را 0/ 63درصد کاهش دهد. طراحی که حداکثر توان خروجی را تولید میکند با طراحی که بیشترین صرفهجویی در مصرف سوخت را دارد ، متفاوت است. فشار پشتی بیشترین عامل در دستیابی به صرفه جویی در مصرف سوخت بود. در پایان این نتیجه گرفتهشد که برای این نوع طراحی، شرایط حالت سکون بهتر است