04 بهمن 1400

ابوالفضل حاجی زاده اقدم

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 33400615
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی، مقایسه و مدلسازی ترمودینامیکی عملکرد انواع مزارع خورشیدی زیرو انرژی سودده
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انرژی صفر، مزارع خورشیدی ، تحلیل ترمودینامیکی، نرم افزار هومر
پژوهشگران متین رحمانی (دانشجو) ، ابوالفضل حاجی زاده اقدم (استاد راهنما) ، ابوالفضل محمدابراهیم (استاد مشاور)

چکیده

ساختمان انرژی صفر 1به ساختمانهایی اطلاق میشوند که مصرف سالیانه انرژی آنها از شبکه برق، صفر است و آلایندههای کربنی تولید نمیکنند. در واقع میزان مصرررف انرژی در ایح حالت برای یک سررایت منفصررل از شبکه 2برابر خواهد بود با میزان انرژی تولید شده در همان محل. ایده و اصل مصرف انرژی صفر خالص 3به ایح خاطر توجهات زیادی را به خود معطوف کرده اسرررت که، با به کارگیری انرژی های پاک و تجدید پذیردر ایح امر، می توان یه میزان قابل توجهی آلاینده ها و گاز های گلخانه ای را کاهش داد. امروزه طرحهای مرتبط با اصول انرژی صفر، بسیار کاربردی شده و از محبوبیت خاصی برخوردار شده است. در ایح تحقیق سعی بر ایح شده ا ست که بر روی جنبه ی تولید انرژی در د سترس برای مزارع خور شیدی دور افتاده در رو ستاها که از شبکه برق محروم می باشند، کار شده و بتوان آن مزارع را به مزارع خورشیدی انرژی صفر 4تبدیل کرد. حتی می توان از برق مازاد تولیدی در ایح مزارع خورشرریدی در جهت درآمد زایی در مناطق دور افتاده بهره گرفت. در ایح تحقیق با برر سی مزارع خورشیدی انرژی صفر و مدل سازی چند مدل مختلف از آنها در نرم افزار هومر5 اهمیت و امکان پذیری ایح قبیل مزارع مورد مطالعه قرار گرفته است