25 مهر 1400

محمدعلی قدیری مدرس

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی اراک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق-کنترل
تلفن: 8633676543
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
1
Parisa Nikdel, Farid Sheikholeslam, Maryam Zekri, Mohammadali Ghadiri-Modarres (2021) Newton-based extremum seeking for a static map coupled with a diffusion PDE at an arbitrary interior point 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, INSTRUMENTATION AND AUTOMATION, IRAN, Tabriz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!